«ការងាររបស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹងការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងបណ្តាញច្រើន ហេតុដូច្នេះហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះ កម្មវិធីសិក្សា និយាយជាសាធារណៈ របស់មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ ដែលជាកន្លែងដែលខ្ញុំបានសិក្សាពីរបៀបនៃការនិយាយ ការដោះស្រាយបញ្ហា និងការឆ្លើយសំណួរជាសាធារណៈជាមួយបុគ្គលដែលមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន»។